Registreren

Velden met een * zijn verplichte velden Registratieformulier

Voer de officiële bedrijfsnaam in, waaruit ook de juridische status blijkt; bijvoorbeeld: B.V. of v.o.f. LET OP: als u alleen een handelsnaam opgeeft, is dat onvoldoende en kan uw vordering om die reden worden betwist. Bent u deurwaarder, advocaat of medewerker van een incasso-kantoor? Klik dan op Help rechtsboven in beeld voor instructies. Dank u.
Ook een algemeen e-mailadres is nodig. Alle berichten worden dan naar twee mailadressen gezonden. Ook zal vanwege komende privacy-wetgeving persoonlijke informatie (waaronder e-mailadres) automatisch verwijderd moeten worden.
Info
BTW nummer - alleen als u BTW-plichtig bent
KvK (handelsregister) of RSIN nummer. Het fiscaal nummer voor niet-natuurlijke personen is per 6 december 2010 vervangen door het "Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer", ofwel het RSIN.

Gebruiksvoorwaarden en Privacy policy inclusief gebruik cookies.

Registratie vereist dat u deze hebt geaccepteerd.

BELANGRIJK: lees deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy aandachtig voordat u deze softwaredienst gebruikt. U dient de toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy – waaronder het installeren van cookies op uw computer - te aanvaarden om gebruik te kunnen maken van deze softwaredienst.

Gebruiksvoorwaarden softwaredienst en websites
ClaimsAgent B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52046087 (hierna “Leverancier”), stelt deze softwaredienst beschikbaar door middel van enkele gangbare Internetbrowsers (waaronder Windows Internet Explorer 7 en hoger, Modzilla Firefox 3.6 en hoger, Google Chrome 11 en hoger, Apple Safari 5 en hoger). U dient zelf te zorgen voor installatie van een Internetbrowser, anti-virus programmatuur en programmatuur ter beveiliging van uw computersysteem tegen bedreigingen.

Leverancier stelt deze softwaredienst beschikbaar in de staat waarin deze zich van tijd tot tijd bevindt (beschikbaarstelling ‘as is’). Leverancier kan naar eigen inzicht wijzigingen in deze softwaredienst aanbrengen. Leverancier is niet verplicht specifieke eigenschappen van deze softwaredienst te handhaven of daaraan toe te voegen. Leverancier levert geen aanvullende diensten, tenzij daartoe een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.

Alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) deze softwaredienst zijn (intellectueel) eigendom van Leverancier of van haar toeleveranciers en van andere derden van wie materiaal ter beschikking wordt gesteld. U zult de (intellectuele) (eigendoms)rechten van Leverancier, van haar toeleveranciers en andere derden op (de inhoud van) deze softwaredienst, daaronder begrepen het databankenrecht van de producent van de databank en de daarop gebaseerde en daaraan ontleende data en informatie, eerbiedigen. U verleent voorzover vereist toestemming aan Leverancier om de door u ingevoerde data en informatie op te (doen) nemen in de databank en om die data en informatie voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar gebruikers en voor haar overige dienstverlening te (doen) gebruiken met inachtneming van onderstaande privacy policy.

U neemt het op zich om de inlog-gegevens, die u bij het aanmaken van een account voor het gebruik van de softwaredienst verkrijgt, vertrouwelijk (doen) behandelen en ook bij het inschakelen van hulppersonen of andere derden alle redelijkerwijs te eisen maatregelen nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de inlog-gegevens. U neemt het op zich om wijzigingen in de door u geregistreerde gegevens steeds onverwijld in uw account aan te passen.

U neemt het op zich ervoor te zorgen dat het door u geregistreerde e-mailadres gedurende de gehele periode van gebruik van de softwaredienst in werking is en u dient uw e-mail regelmatig te bekijken. Indien uw e-mailadres wijzigt, neemt u het op zich om het nieuwe e-mailadres onverwijld in uw account te registreren.

Door aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy stemt u ermee in, dat alle correspondentie en overige berichtgeving over de door u ingediende vordering(en) en alle daarmee verband houdende oproepen aan het door u geregistreerde e-mailadres (of de e-mailadressen) kan (kunnen) plaatsvinden.

Leverancier en haar toeleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van de inlog-gegevens uit. Indien redelijkerwijs aanleiding bestaat om de inlog-gegevens te wijzigen, zult u daartoe onverwijld overgaan. Door middel van de functie ‘wachtwoord vergeten?’ kunt u een nieuw wachtwoord verkrijgen.

Het gebruik van (de inhoud van) deze softwaredienst en gerelateerde websites, daaronder begrepen de overdracht en uitwisseling van data, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor uw eigen risico. Het is u niet toegestaan om de inhoud van deze softwaredienst en gerelateerde websites van Leverancier en daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie op niet-incidentele basis, al dan niet bewerkt, in welke vorm dan ook openbaar te maken, commercieel te exploiteren, te verveelvoudigen of te verkopen, in netwerken te integreren of anderszins te openbaren.

Leverancier en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de data en informatie die u via de softwaredienst en gerelateerde websites van Leverancier overdraagt, verkrijgt, raadpleegt en gebruikt. Leverancier en haar toeleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of stagnatieschade, voortvloeiende uit het gebruik van deze softwaredienst of de via deze softwaredienst en websites van Leverancier overgedragen, verkregen, geraadpleegde en gebruikte data en informatie. Leverancier en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van deze softwaredienst en gerelateerde websites.

U dient de eventueel door Leverancier te verstrekken instructies na te leven.
U dient zich te onthouden van:

  • het registreren of ter verificatie aanbieden van een niet bestaande schuldvordering of een schuldvordering voor een verhoogd bedrag (strafbaar ingevolge art. 344 Wetboek van Strafrecht);
  • ieder gebruik van deze softwaredienst  op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor Leverancier en haar toeleveranciers, voor klanten van Leverancier of voor derden;
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam) aan personen van wie u het e-mailadres via deze softwaredienst  hebt verkregen;
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten van deze softwaredienst, alsmede het hinderen of het belemmeren van het gebruik daarvan;
  • het verspreiden van virussen of andere schadelijke componenten.

Op het gebruik van deze softwaredienst van Leverancier is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over of voortvloeiend uit het gebruik van deze softwaredienst zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door de rechtbank te ’s-Gravenhage.

Privacy Policy

Inleiding
Leverancier acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar softwaredienst en websites van essentieel belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. Leverancier neemt te allen tijde de voorschriften van het de Autoriteit Persoonsgegevens in acht.

Verwerking van persoonsgegevens
Leverancier registreert persoonsgegevens van gebruikers van haar softwaredienst. Leverancier gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar gebruikers, voor haar overige dienstverlening en om gebruikers van haar diensten op de hoogte te houden.

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij ClaimsAgent B.V., t.a.v. Adresregistratie, Jan van Ghestellaan 31, 3054 CE Rotterdam of per e-mail aan info@crediteurenlijst.nl. ClaimsAgent B.V. laat uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag
Deze softwaredienst registreert algemene bezoekgegevens, zonder dat gebruikers daarmee worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de softwaredienst te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Gebruik van cookies

Definitie van cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan.

Waarom gebruikt Leverancier cookies?
Leverancier gebruikt alleen functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen optimaliseren, zonder dat gebruikers daarmee worden geïdentificeerd. De verkregen gegevens worden geaggregeerd gebruikt en niet voor commerciële doeleinden aan derden doorgespeeld.

Wanneer gebruikt Leverancier cookies?
Alle websites gebruiken cookies met bepaalde technische en site-specifieke informatie. Als u ingelogd bent bij Leverancier kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord bewaard worden in een cookie.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Indien u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Leverancier en andere websites
Op de websites van Leverancier treft u mogelijk hyperlinks aan naar andere websites. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de omgang door beheerders van andere websites met uw gegevens.

Wijzigingen
Leverancier kan zonder aankondiging wijzigingen aanbrengen in bovenstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy. De jongste versie van de gebruiksvoorwaarden en privacy policy vervangt oudere versies daarvan. Checkt u daarom regelmatig deze gebruiksvoorwaarden en dit privacy statement.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 9 maart 2016

Print deze voorwaarden