Help

Handleiding crediteurenlijst.nl

Inleiding – online vorderingen indienen

CrediteurenLijst.nl biedt crediteuren van insolvente bedrijven de mogelijkheid om hun vorderingen online bij de bewindvoerder (in een surséance van betaling) of bij de curator (in een faillissement) in te dienen. Dat heeft vele voordelen. Het gaat snel en efficiënt, omdat er geen papierwerk meer aan te pas komt. Bovendien verloopt het berichtenverkeer per e-mail.

In plaats van een brief aan de curator te zenden, vult u op de website een formulier in. U ziet daar meteen welke informatie de curator van u nodig heeft. Elektronische bewijsstukken kunt u eenvoudig aanhechten. Het online-systeem is ontwikkeld voor de meest gangbare browsers en wordt voortdurend onderhouden. De verbinding met de webserver van CrediteurenLijst.nl gecertificeerd en beveiligd is, zodat het dataverkeer tussen uw computer en de server van CrediteurenLijst.nl versleuteld en voor derden onleesbaar is.

Uw vordering komt meteen in de administratie van de curator terecht. Dat scheelt administratieve lasten. Van de ingediende vorderingen ontvangt u meteen een bevestiging per e-mail. Dat scheelt u en de curator veel tijd. En hoe minder tijd de curator nodig heeft om het faillissement af te wikkelen, des te meer blijft er over om de crediteuren te betalen. En daar draait het bij de afwikkeling van een faillissement om!

U moet zich eerst registreren om een vordering in te dienen. Uw identiteit wordt daarbij geverifieerd en de betrokken curator kan u benaderen met relevante informatie over het faillissement.

De registratie

U dient te beschikken over een werkend e-mail adres, dat u op het moment van registratie kunt raadplegen.

Op de homepage van CrediteurenLijst.nl vindt u zowel in de tekst als rechts in het inlogblok een knop waarmee u een nieuw account kunt aanmaken. Als u op die knop klikt, activeert u de registratie-module, waarmee u zich als gebruiker kunt registreren.

Allereerst voert u de gegevens van uzelf in en (in voorkomend geval) van uw onderneming. Door middel van een online-formulier vraagt het systeem u om alle informatie, die de curator nodig heeft. Voor verdere communicatie zal de curator meestal zoveel mogelijk gebruik willen maken van elektronische middelen. Ook vraagt het systeem om informatie die voor derden van belang kan zijn, zoals uw omzetbelastingnummer. Dat stelt de Belastingdienst in staat uw verzoek om teruggave van de omzetbelasting (die u over de onbetaald gebleven vordering hebt afgedragen), te controleren.

Bent u deurwaarder of medewerker van een incasso-(advocaten)kantoor?

Indien u niet zelf de crediteur bent, maar namens een crediteur een vordering indient, dan vult u gewoon de gegevens van uw opdrachtgever in, ook als het gaat om de contactpersoon-gegevens. De registratie van het account wordt bevestigd aan het e-mailadres dat als 'persoonlijk e-mailadres' wordt ingevoerd. Daar dient u dus vooralsnog uw eigen gegevens in te voeren. Om ervoor te zorgen dat zowel uw opdrachtgever als uzelf een ontvangstbevestiging van de ingediende vordering ontvangen, voert u bij het gevraagde 'algemene e-mailadres' het e-mailadres in van de contactpersoon bij uw opdrachtgever in. Als verdere communicatie daarna alleen met de opdrachtgever moet plaatsvinden, kan uw opdrachtgever met de inlogcodes (die u dan met uw opdrachtgever deelt) uw e-mailadres vervangen door zijn of haar eigen e-mailadres of een ander adres en desgewenst ook het wachtwoord wijzigen. N.B.: over een handiger werkwijze wordt nagedacht...

Gebruik van het online-systeem is gebonden aan bepaalde voorwaarden, zoals het vanzelfsprekende verbod van het indienen van valse vorderingen en van misbruiken van het systeem voor oneigenlijke doeleinden. Maar de voorwaarden bepalen ook op welke wijze uw gegevens zullen worden gebruikt en aan welke voorwaarden dat gebruik is gebonden. U dient de voorwaarden te accepteren alvorens u zich als gebruiker kunt registreren en u tot het afgeschermde gedeelte van de website kunt worden toegelaten.

Nadat u uw gegevens hebt ingevuld en gecontroleerd, klikt u op de bevestigingsbutton. Het systeem genereert nu automatisch een e-mail waarmee het uw registratie bevestigt en inlogcodes aan u verschaft. Uw account is aangemaakt, maar deze moet door middel van een ‘link’ (in de tekst van de e-mail) worden geactiveerd. Dat is nodig, omdat het systeem daardoor kan vaststellen dat het door u opgegeven e-mail account bestaat en werkt. Zo wordt de mogelijkheid van misbruik en sabotage van het systeem beperkt. Zodra u de link in de registratiebevestiging aanklikt, komt u op een pagina op de website terecht, waar de activering van uw account wordt bevestigd. Van daaruit kunt u beginnen een vordering in te dienen.

De verbinding tussen uw computer en die van het online-systeem is elektronisch beveiligd. De gegevensinvoer vindt versleuteld plaats, zodat onbevoegden daarvan geen kennis kunnen nemen. Dit is te zien aan de groene browserbalk, het hangslot-icoontje en het certificaat dat aan de website is verleend.

De registratie - gedetailleerd

Naam contactpersoon – eerst voert u de contactgegevens van de crediteur in. Indien u zelf de contactpersoon bent, voert u uw eigen naam in. De berichten die het systeem genereert worden aan u gericht.

Bedrijfsnaam crediteur – hier geeft u de officiële, juridische bedrijfsnaam van de crediteur in. Dat wil zeggen de naam waarmee de crediteur in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven. Let u daarbij op dat aanduidingen zoals ‘B.V.’, ‘Stichting’, ‘V.O.F.’ en dergelijke deel uitmaken van de officiële bedrijfsnaam en daarom ook moeten worden ingevoerd. De handelsnaam kan afwijken van de formele bedrijfsnaam. Voor de curator en de Belastingdienst is dit van belang. Zij behoren precies te weten met welke partij zij te maken hebben.

Wanneer u als particulier/consument een vordering hebt, kunt u ‘particulier’ invullen. Daarmee voorkomt u dat bij latere publicatie van de crediteurenlijst (bijvoorbeeld als een uitkering aan gewone crediteuren zal plaatsvinden) uw persoonlijke gegevens worden gepubliceerd. Uw adresgegevens zullen bij dergelijke openbaarmaking van de crediteurenlijst niet worden getoond. Zo blijft uw privacy gewaarborgd.

Adres, postcode, vestigingsplaats – Het berichtenverkeer vindt in beginsel geheel elektronisch plaats. Toch kan het voorkomen dat de curator u in bepaalde gevallen per brief wenst te berichten. Bovendien dient u deze gegevens wettelijk verplicht op te geven.

Telefoon- en faxnummers – In bepaalde gevallen zal de curator nadere informatie van u nodig hebben of bijvoorbeeld overleg willen plegen over de afwikkeling van zekerheden.

Persoonlijke en algemeen e-mailadres – De gegevensuitwisseling en de verzending van berichten door de curator vindt in beginsel geheel elektronisch plaats. Uw e-mailadres is van vitaal belang. Zonder e-mailadres is registratie en gegevensuitwisseling met CrediteurenLijst.nl niet mogelijk. Uw e-mailadres is uw gebruikersnaam in het online-systeem. Om te verzekeren dat de crediteur ook in de toekomst bereikbaar is, is het raadzaam een algemeen e-mailadres (bijvoorbeeld ‘info@...’) op te geven. Dit is niet verplicht. In sommige gevallen zal een crediteur niet over meerdere e-mailadressen beschikken.

BTW-nummer – Invoer van het BTW-nummer is voor crediteuren die omzetbelasting afdragen van groot belang. Een belangrijk voordeel van het gebruik van dit online-systeem is dat indiening van de vordering(en) meteen wordt bevestigd, met het gelijktijdige advies van de curator om de over de vorderingen reeds afgedragen BTW bij de Belastingdienst terug te vragen. voor de Belastingdienst vormt de bevestiging van uw BTW-nummer een extra controlemogelijkheid om vast te stellen dat de juiste belastingplichtige de BTW terugvraagt.

Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy

U dient de toepasselijkheid van deze voorwaarden en policy (beleid) te accepteren alvorens u van het online-systeem gebruik kunt maken. Dat doet u door het betreffende vakje aan te vinken.

In het volgende venster ziet u willekeurig gegenereerde tekens die u dient over te typen. Hiermee wordt de kans beperkt dat geautomatiseerde systemen zich toegang tot het systeem kunnen verschaffen, zoals hackers. Indien u de tekens niet goed kunt lezen, klikt u op de button waarmee een nieuwe tekenreeks wordt aangemaakt, die hopelijk beter leesbaar is.

Vervolgens verzendt u uw registratie door onderaan de pagina de betreffende button aan te klikken.

Handige tips om méér uit een faillissement te halen

Zodra u hebt geregistreerd ontvangt u niet alleen de benodigde inlogcodes. U ontvangt ook handige tips om méér uit een faillissement te halen. De ervaring van curatoren heeft geleerd dat crediteuren nogal eens vergeten dat zij allerlei zakelijke rechten kunnen doen gelden. Dat kan een heleboel geld schelen!

Voltooi vervolgens de registratie zoals hierboven is omschreven. U kunt aan de slag.

Vordering indienen – drie stappen

U doorloopt in drie stappen een online-formulier waarmee u uw vordering indient.

Bij de eerste stap geeft u aan in welk faillissement of surséance u een vordering indient. Dit doet u door te beginnen de naam van de failliete debiteur in te voeren. U voert verder het debiteurenkenmerk (of klantnummer) van gefailleerde uit uw administratie in, zodat de bevestiging van de ingediende vordering ook voor u gemakkelijk hanteerbaar is. Tevens geeft u op waaruit uw vordering is ontstaan, bijvoorbeeld de levering van goederen, diensten of schadevergoeding.

Bij de tweede stap voert u de financiële gegevens van uw vordering in en geeft u aan of aan uw vordering wettelijke voorrang is verbonden (zoals bijvoorbeeld het voorrangsrecht van de Belastingdienst). Ook kunt u aangeven of u voor de voldoening van uw vordering zekerheden hebt verkregen van de debiteur (of van een derde, bijvoorbeeld een borgstelling).

De wet verlangt dat u bewijsstukken met betrekking tot uw vordering indient bij de curator, ook al volgt in ca. 95% van de faillissementen geen uitbetaling aan de gewone (zgn. ‘concurrente’) crediteuren. Het online-systeem biedt u de mogelijkheid om bewijsstukken te uploaden (bij voorkeur als gescand pdf-bestand) en zo beschikbaar te stellen aan de bewindvoerder of curator.

In het geval dat u een beroep doet op zekerheidsrechten (eigendomsvoorbehoud, pandrecht of dergelijke) moet u extra bewijsstukken indienen. De curator kan dan vaststellen of u terecht een beroep hebt gedaan op een zekerheidsrecht en contact met u opnemen voor de verdere afwikkeling daarvan.

Bij de derde stap ziet u welke gegevens u hebt ingediend en kunt u de gegevens aanpassen voordat u deze verzendt. Zodra u uw vordering hebt ingediend, ontvangt u per e-mail een bevestiging van de ingediende vordering. U kunt daarmee de eventueel afgedragen BTW over uw vordering terugvragen bij de Belastingdienst.

Met uw inlogcodes kunt u ook op een later tijdstip uw eigen online ingediende vorderingen bekijken en kunt u nadere stukken uploaden of wijzigingen in uw vorderingen doorgeven (bijvoorbeeld als u zich hebt verhaald op zekerheden en de opbrengst daarvan in mindering moet brengen op de aanvankelijk door u ingediende vordering). Ook kunt u uw eigen gegevens wijzigen (denk aan verhuizing en dergelijke).

Vordering indienen – enkele aanwijzingen

Welke BTW-post moet u invoeren?

In stap 2 voert u het bedrag van uw vordering in. Vaak maken BTW-posten deel uit van een vordering. Ook komt het in insolventies veel voor dat behalve de hoofdvordering ook nevenvorderingen zoals rente en incassokosten worden gevorderd. U kunt alleen de BTW die u over de hoofdsom al hebt afgedragen aan de Belastingdienst terugvragen. Daarom voert u alleen dat BTW-bedrag in en niet de BTW die u over bijkomende diensten van een incasso-bureau hebt voldaan. Immers, die BTW hebt u niet aan gefailleerde doorbelast, maar hebt u al in de reguliere BTW-aangifte meegenomen. De netto-kosten voor incasso kunnen wel in het faillissement worden ingediend. Die kosten moeten wel redelijkerwijs zijn gemaakt of zijn overeengekomen met uw debiteur!

Ligt aan uw vordering een gerechtelijke uitspraak ten grondslag? Natuurlijk kunt u die uitspraak als bewijs indienen, maar vergeet u indien u BTW wenst terug te vorderen niet ook de BTW-post zoals hierboven beschreven te specificeren en de bewijsstukken te uploaden? Niet alleen moet de curator of bewindvoerder de opbouw van de onderliggende vordering kunnen beoordelen, maar hij of zij moet eventueel door de insolvente partij zelf teruggevraagde BTW over de niet-betaalde vorderingen op aangifte afdragen. Ook daarom dient u de BTW-post te specificeren. Mogelijk lijkt dit ingewikkeld, maar dat valt in de praktijk wel mee.

Wat wordt bedoeld met ‘voorrang’?

Bij de tweede stap kunt u aangeven of u voorrangsrecht hebt. Voorrang of ‘preferentie’ vloeit voort uit de wet. Is aan uw vordering geen wettelijk voorrangsrecht verbonden, dan hebt u geen voorrang. Is uw vordering bevoorrecht, dan zult u de wettelijke grond daarvoor moeten aangeven in het online-formulier.

Welke zekerheidsrechten zijn er?

Het voert te ver hier alle mogelijke zekerheidsrechten te bespreken. In de praktijk gaat het vooral om pandrecht, hypotheek en eigendomsvoorbehoud op geleverde zaken. Raadpleeg de Tips die u bij het registreren als crediteur ontvangt. Die bevatten in dit opzicht belangrijke informatie. In geval van een beroep op zekerheidsrechten dienen steeds toereikende bewijsstukken te worden geupload.

Hoe kan ik mijn vordering wijzigen?

U kunt uw ingediende vordering wijzigen. Log in en klik bovenin het scherm op [Mijn ingediende vordering bekijken].

Klik op de insolventienaam in de regel van de vordering. Alle gegevens van de vordering worden getoond. U kunt deze wijzigen of aanvullen.

Geef altijd een reden voor de wijziging en sla deze vervolgens op.

U kunt ook bestanden toevoegen of een bericht sturen aan de curator of bewindvoerder.

Hoe kan ik stukken uploaden?

U kunt na het indienen van uw vordering nog bewijsstukken (zoals facturen, algemene voorwaarden) toevoegen. Log in en klik bovenin het scherm op [Mijn ingediende vordering bekijken].

Klik op de insolventienaam in de regel van de vordering. Alle gegevens van de vordering worden getoond.

Vervolgens kunt u onder 'Bewijsstukken' de bewijsstukken toevoegen via 'bestand selecteren' / 'voeg bestand(en) toe'.

U kunt ook een bericht sturen aan de curator of bewindvoerder of vordering-gegevens wijzigen.

Ik wil als deurwaarder of medewerker van een incasso-bureau een vordering indienen.

Indien u niet zelf de crediteur bent, maar namens een crediteur een vordering indient, dan vult u gewoon de gegevens van uw opdrachtgever in, ook als het gaat om de contactpersoon-gegevens. De registratie van het account wordt bevestigd aan het e-mailadres dat als 'persoonlijk e-mailadres' wordt ingevoerd. Daar dient u dus vooralsnog uw eigen gegevens in te voeren. Om ervoor te zorgen dat zowel uw opdrachtgever als uzelf een ontvangstbevestiging van de ingediende vordering ontvangen, voert u bij het gevraagde 'algemene e-mailadres' het e-mailadres in van de contactpersoon bij uw opdrachtgever in. Als verdere communicatie daarna alleen met de opdrachtgever moet plaatsvinden, kan uw opdrachtgever met de inlogcodes (die u dan met uw opdrachtgever deelt) uw e-mailadres vervangen door zijn of haar eigen e-mailadres of een ander adres en desgewenst ook het wachtwoord wijzigen.

Wij zijn bezig de werkwijze te vereenvoudigen...

Succes!

Hoe staat het met mijn vordering?

U wilt weten hoe het met uw vordering staat: heeft de curator of bewindvoerder mijn vordering erkend, komt er een uitdeling in het faillissement of heeft de curator nog meer stukken nodig?

Het afwikkelen van een faillissement kost tijd; doorgaans duurt het een jaar of langer. Sommige curatoren gaan pas tot erkenning of betwisting van vorderingen over als zeker is dat er aan de schuldeisers kan worden uitgedeeld.

Stel uw vraag door te klikken op [Mijn ingediende vorderingen bekijken] en de vordering waarover u een vraag hebt, te selecteren. In de detailpagina van de vordering kunt u vragen aan de cursator stellen. Het kan soms wel even duren voordat u antwoord krijgt.

Ik kan geen bijlagen toevoegen

Soms lukt het niet om direct bij het indienen van de vordering bijlagen (zoals facturen, algemene voorwaarden) te uploaden. Dat kan met de omvang van die stukken te maken hebben (veel MB's). Het kan ook een andere, technische oorzaak hebben. Wat er dan prcies misgaat, is door ons niet te zeggen.

U kunt echter ook na het indienen van uw vordering nog bijlagen toevoegen. Log in en klik bovenin het scherm op [Mijn ingediende vordering bekijken].

Klik op de insolventienaam in de regel van de vordering. Alle gegevens van de vordering worden getoond.

Vervolgens kunt u onder 'Bewijsstukken' de bijlagen toevoegen via 'bestand selecteren' / 'voeg bestand(en) toe'.

U kunt ook een bericht sturen aan de curator of bewindvoerder of vordering-gegevens wijzigen.

Ik kan wel inloggen, maar vind mijn vordering niet meer

Als u uw vordering later opnieuw wilt raadplegen of aanpassen, logt u in op uw account. Als uw vordering daar niet zichtbaar is via de knop [mijn ingediende vorderingen bekijken], kan dat twee oorzaken hebben.

Het kan zijn dat u in het verleden meerdere account hebt aangemaakt met dezelfde gebruikersnaam (e-mailadres)... daar zitten soms jaren tussen.

U kunt dit zien door op de homepage uw gebruikersnaam in te voeren onder [wachtwoord vergeten]. Dan krijgt u een e-mail waaruit blijkt of er meerdere accounts geregistreerd zijn. Vraag dan voor die accounts een nieuw wachtwoord op en kijk in welk account de vordering die u wilt zien of aanpassen zich bevindt.

Een andere mogelijkheid is, dat de curator (of uzelf) uw vordering heeft verwijderd. Helaas geldt dan: weg = weg! Sorry.

 

Hoe kan ik het e-mail adres om in te loggen wijzigen?

Het persoonlijke e-mail adres dat bij het aanmaken van een account is opgegeven, is de gebruikersnaam waarmee u inlogt. Als u uw e-mail adres in crediteurenlijst.nl wilt wijzigen, logt u met het oude e-mail adres in. Vervolgens klikt u op [Mijn account-instellingen wijzigen] en daar verandert u het persoonlijke e-mail adres in het nieuwe e-mail adres. Dan klikt u op [Wijzigen] en uw nieuwe e-mail adres is uw nieuwe gebruikersnaam.

LET OP: uw oude wachtwoord blijft ook in de nieuwe situatie gelijk.