Toelichting bij het indienen van uw vordering

Toelichting bij het indienen van uw vordering

Toelichting vordering indienen via Crediteurenlijst.nl (download PDF)

Inleiding

U hebt een geldvordering op een bedrijf dat failliet is verklaard of dat uitstel van betaling heeft gekregen (ook wel surséance genoemd). Of u krijgt nog geld van een privé-persoon of een eenmanszaak in schuldsanering (WSNP).

Soms vraagt de curator of bewindvoerder u om vorderingen in te dienen via crediteurenlijst.nl, maar u kunt dat ook op eigen initiatief doen. U kan in alle in Nederland uitgesproken faillissementen een vordering via Crediteurenlijst.nl indienen.

Begeleiding bij vordering indienen

Als u gebruik maakt van Crediteurenlijst.nl dan weet u zeker dat u de curator alle informatie geeft die hij nodig heeft. Bovendien kan de curator direct met uw informatie aan de slag en makkelijk met u communiceren, omdat alle gegevens digitaal beschikbaar zijn. Dat bespaart tijd en daardoor kan de curator sneller afwikkelen.

Uw voordeel: u ontvangt meestal snel uw bevestiging van de ingediende vordering  per e-mail. In veel gevallen kunt u daarmee de afgedragen BTW snel terugvragen bij de Belastingdienst. Dan kunt u zo snel mogelijk weer over dat geld beschikken.

Bewaar uw inlog-codes

Met uw inlogcodes kunt u ook op een later tijdstip uw ingediende vorderingen bekijken en wijzigingen in uw vorderingen doorgeven (bijvoorbeeld als u zich hebt verhaald op zekerheden). Ook kunt u uw eigen contactgegevens wijzigen.

U dient uw vordering in drie stappen in.

stap 1

U geeft u aan op welk bedrijf of persoon u een vordering hebt en waar de vordering op is gebaseerd. Ook geeft u aan waar de vordering op is gebaseerd, wat de aard van de vordering is.

stap 2

U voert u de details van uw vordering in: hoofdsom, BTW en bijkomende kosten. Als u meerdere vorderingen hebt, kunt u deze samen als één vordering indienen. Gewoon de bedragen optellen en de bewijsstukken als één scan -of na elkaar- uploaden.

Behalve uw hoofdvordering kunt u ook een vordering wegens bijkomende kosten opgeven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om incassokosten die u misschien hebt gemaakt, of om rente. Het gaat hierbij steeds om netto-bedragen, dus zonder BTW.  Let op: het gaat hier dus niet om de hoofdvordering exclusief BTW!

...dan een paar lastige vragen:

vraag: "Is aan de vordering een voorrangsrecht verbonden?"

De meeste schuldeisers hebben geen vordering met voorrang (ookwel preferentie genoemd). Elk voorrangsrecht moet namelijk zijn gebaseerd op de wet. De vorderingen van de Belastingdienst en het UWV hebben voorrang. Ook loonvorderingen en vordering met betrekking tot pensioen hebben voorrang. Maar er is geen voorrang verbonden aan handelsvorderingen van leveranciers.

volgende vraag: "Is er voor de vordering zekerheid bedongen? (bijvoorbeeld: eigendomsvoorbehoud, pandrecht, hypotheek)."

Zie de 'handige tips' hieronder over waar u op moet letten. Als u een zekerheidsrecht hebt moet u snel handelen. Crediteurenlijst.nl biedt u de mogelijkheid om de curator direct over uw zekerheidsrecht te informeren.

laatste vraag:
Hebt u een vordering voor HUUR of LOON die is ontstaan NA de faillietverklaring?".

Alleen vorderingen betreffende huur of loon over de periode na de faillietverklaring (of door de curator zelf gemaakte schulden), hebben de status van boedelvordering. Als u een boedelvordering hebt, dan splitst u de vordering in een deel dat is ontstaan vóór de faillissementsdatum en een deel van na de faillissementsdatum. Alleen het deel na de faillissementsdatum kan als boedelvordering worden ingediend.

Indien u een andere, na de faillissementsdatum doorlopende vordering hebt (die voortvloeit uit een zgn. duurovereenkomst), kunt u bij het indienen van uw vordering een opmerking daarover meezenden.

stap 3

Controleer de gegevens die u hebt ingevoerd en pas deze zo nodig aan voordat u de vordering indient.

Handige tips om méér uit een faillissement te halen
 
Eigendomsvoorbehoud -  Hebt u als leverancier eigendomsvoorbehoud bedongen? Dit moet dan zijn gedaan op het moment dat u de overeenkomst met de debiteur sloot. Bijvoorbeeld door het toepasselijk verklaren van uw algemene voorwaarden waarin het eigendomsvoorbehoud is opgenomen. Kijk uw algemene voorwaarden na. U moet uw beroep op eigendomsvoorbehoud bij het aanmelden van uw vordering aan de curator mededelen en u moet bewijsstukken kunnen tonen. De geleverde zaken moeten zich nog in ongewijzigde (onverwerkte en onbewerkte) staat bij de debiteur bevinden. De curator zal beoordelen of u eventueel nog aanwezige zaken kunt terugnemen. In dat geval dient u voor de terug genomen zaken een creditnota uit te reiken. Uw vordering heeft immers niet langer betrekking op die terug genomen zaken. De curator kan een bijdrage van u verlangen voor redelijke kosten van het uitleveren van uw zaken. U hebt het recht een additionele vordering in te dienen voor de schade die u hebt geleden wegens de kosten van het terughalen van de zaken.

Pandrecht – Wat nogal eens over het hoofd wordt gezien, is dat er mogelijk een pandrecht op de zaken van de debiteur is gevestigd. Veel branchevoorwaarden (zoals bijvoorbeeld de Fenex-condities) vestigen een pandrecht op de zaken die de crediteur van de debiteur onder zich heeft. Ook hier geldt dat de voorwaarden op juridisch juiste wijze toepasselijk moeten zijn verklaard. De curator kan in beginsel niet om uw pandrecht heen, maar kan aan de uitoefening daarvan wel een termijn stellen, die u in acht moet nemen. Doet u dat niet, dan kan uw recht om de zaak te verkopen en uw vordering uit de opbrengst te voldoen worden omgezet in een voorrecht op de opbrengst van de door de curator te verkopen zaken. Indien u niet regulier met uitoefening van pandrechten te maken hebt, is het verstandig een advocaat te raadplegen. Het pandrecht kan in veel gevallen leiden tot volledig verhaal van uw vordering.

Retentierecht– Als u nog zaken onder u hebt van de debiteur, waaraan u werkzaamheden hebt verricht, kunt u de zaak onder u houden als de openstaande kosten voor de werkzaamheden nog niet zijn voldaan en van de curator vorderen dat hij de reparatiekosten alsnog voldoet. Als de curator de vordering niet wil voldoen, kunt u de zaak te gelde maken en uw vordering uit de opbrengst voldoen. Een eventueel restant van de verkoopprijs dient u aan de curator af te dragen. Bedenk wel dat de curator de zaak van u op kan eisen met een beroep op artikel 60 Fw. Dan behoudt u voorrang op de opbrengst van de door de curator verkochte zaak, maar in de praktijk blijft daarvan niet vaak iets substantieels over.

Recht van reclame – In geval van verkoop en levering van roerende zaken kunt u als leverancier met een beroep op artikel 7:39 BW de niet-betaalde zaken terugnemen, die zich nog in ongewijzigde staat in het bezit van de debiteur bevinden. U kunt dit recht slechts uitoefenen gedurende zestig dagen nadat de zaken werden afgeleverd èn voorzover nog geen zes weken zijn verstreken nadat de factuur die op die zaken betrekking heeft, had moeten zijn voldaan (opeisbaar was geworden). Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht van reclame (artikel 7:44 BW). De leverancier dient de curator of de bewindvoerder een schriftelijke verklaring te zenden, waarbij de nog aanwezige zaken worden terug gevorderd en waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog tot voldoening van de koopprijs over te gaan of daarvoor zekerheid te stellen. In geval van terugname dient u voor de terug genomen zaken een creditnota uit te reiken. Het recht van reclame wordt vaak over het hoofd gezien maar kan een aanzienlijke verbetering van uw positie betekenen.

Disclaimer – Deze informatie bevat algemene informatie. U kunt daaraan in individuele gevallen geen rechten ontlenen.